Pishgam Iranian Group >>>>>------
شرکت پیشگام ایرانیان

همکاران محترم شما با استفاده از لینک های زیر میتوانید پاسخ های صحیح نمونه های میکروب شناسی دوره 1-98 را دانلود و مشاهده نمائید.

A.hydrophila (984112) 98-1
S.aureus (984110) 98-1
Sal. serogroup D (984111) 98-1


بازگشت به صفحه دانلودها