Pishgam Iranian Group >>>>>------
                      
Tel :(9821+) 88058345-6
                           
Providing innovative and
cost-effective industrial solutions
Be Greater than
Average
Training

دوره های آموزشی مرتبط با تضمین کیفیت در سال 1394 مانند سال های گذشته بصورت حضوری برگزار گردیده و یا به شکل جزوات آموزشی در اختیار شرکت کنندگان در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت قرار خواهد گرفت.

جداول استاندارد CLSI جهت تفسیر قطر هاله عدم رشد در آزمایش تعین حساسیت ضد میکروبی
ارزیابی وسایل تشخیص آزمایشگاهی

استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و دارای عملکرد قابل قبول یکی از مهمترین ارکان برنامه های تضمین کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.

ابزار محاسباتی Calculator
EQAS Online

.. .... . در دست راه اندازی .... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ..... .. .... ..... .... ... .. ... .. .. ... .. . .. .... ..... ... .. .... ... .. ... ... ... ... ... ..... .. .... ..... .... ... .. ... .. .. ... .. . .. .... ..... ... .. .... ... .. ... ... ... ... ... ..... .. .... ..... .... ... .. ... .. .. ... .. . .. .... ..... ... .. ....

ارزیابی خارجی کیفیت

آزمایشگاه های متقاضی می توانند با مطالعه جزئیات برنامه، زمان ارسال نمونه و هزینه هر برنامه، موارد در خواستی خود را انتخاب نموده و پس از واریز هزینه برنامه به یکی از حساب های زیر، فیش بانکی را به همراه برگه تکمیل شده ثبت نام تا تاریخ مشخص شده ارسال فرمایند.

فرم ثبت نام / برنامه سال 95 / ثبت نام اینترنتی
External Quality Assessment Schemes
Pishgam Iranian
About us