Pishgam Iranian Group >>>>>------
Be Greater than Average
فراتر از
میانگین
کیفیت ثمره دانش و تجربه
اطلاعات علمی

برگه های اطلاعاتی مرتبط باتضمین کیفیت هماتولوژی و میکروب شناسی در هر دوره در اختیار شرکت کنندگان در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت قرار خواهد گرفت.

ارزیابی وسایل تشخیص آزمایشگاهی

استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و دارای عملکرد قابل قبول یکی از مهمترین ارکان برنامه های تضمین کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.

برنامه آنلاین EQAS

       ( مشاهده آنلاین نتایج برنامه ارزیابی خارجی کیفیت )

ارزیابی خارجی کیفیت

آزمایشگاه های متقاضی می توانند با مطالعه جزئیات برنامه، زمان ارسال نمونه و هزینه هر برنامه، موارد در خواستی خود را انتخاب نموده و پس از واریز هزینه برنامه به یکی از حساب های زیر، فیش بانکی را به همراه برگه تکمیل شده ثبت نام تا تاریخ مشخص شده ارسال فرمایند.

فرم ثبت نام / برنامه سال 1401 / ثبت نام اینترنتی                                                                                 ابزار محاسباتی Calculator                               جداول استاندارد CLSI
شرکت تضمین کیفیت آزمایشگاه های پزشکی
پیشگام ایرانیان
درباره ما