Pishgam Iranian Group >>>>>------
شرکت پیشگام ایرانیان

دوره آموزش یک روزه ارزیابی خارجی کیفیت

دوره آموزش یک روزه ارزیابی خارجی کیفیت در تاریخ 12 خرداد 95 توسط اساتید گروه پیشگام ایرانیان در دفتر انجمن آسیب شناسی برگزار می گردد.

شرکت پیشگام ایرانیان

بازگشت به صفحه اخبار