Pishgam Iranian Group >>>>>------
شرکت پیشگام ایرانیان

اطلاعیه عدم پردازش برخی از مارکرهای قلبی در دوره سوم برنامه کنترل کیفی خارجی

با توجه به اینکه تعداد آزمایشگاه های هم گروه در مورد آزمایش های زیر به حد نصاب آماری نرسیده است، نتایج مورد پردازش قرار نگرفته است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شرکت تماس حاصل فرمائید.1. Troponin T ------> Code: 1540

2. Troponin T ------> Code: 1541

3. Troponin T ------> Code: 1542

4. CKMB Mass ------> Code: 1540

شرکت پیشگام ایرانیان

بازگشت به صفحه اخبار