Pishgam Iranian Group >>>>>------
شرکت پیشگام ایرانیان

بروزرسانی برنامه ارزیابی خارجی کیفیت پیشگام ایرانیان

همکار گرامی به دلیل بروزرسانی سامانه برنامه ارزیابی خارجی کیفیت پیشگام ایرانیان، لطفا تا تاریخ هفتم خرداد 1401، گزارشهای مورد نیاز دوره های مختلف را از آدرس : www.eqasonline.ir دانلود و جهت دسترسی دائم ذخیره نمایید. در صورت بروز هر نوع مشکل با شرکت تماس حاصل فرمایید.

شرکت پیشگام ایرانیان

بازگشت به صفحه اخبار