Pishgam Iranian Group >>>>>------

مطالب آموزشی

EQAS.ir

فایل های دوره آموزشی ارزیابی خارجی کیفیت (خرداد 95) :


دانلود برگه های همراه دوره 3- 94 (میکروب شناسی ) :


دانلود شرح لام نوبت سوم 94 اکینوسیتوز (هماتولوژی) :


جداول استاندارد CLSI جهت تفسیر قطر هاله عدم رشد در آزمایش تعین حساسیت ضد میکروبی :


مطالب آموزشی دوره های EQAS سال 94 :


مطالب آموزشی دوره های EQAS سال 93 (میکروب شناسی) :


مطالب آموزشی دوره های EQAS سال 92


( هماتولوژی ) :


( میکروب شناسی ) :


مطالب آموزشی دوره های EQAS سال 91


( میکروب شناسی ) :


( هماتولوژی ) :


مطالب آموزشی دوره های EQAS سال 90


( میکروب شناسی ) :


( هماتولوژی ) :


مطالب آموزشی دوره های EQAS سال 89 (میکروب شناسی) :