Pishgam Iranian Group >>>>>------
Be Greater than Average
فراتر از
میانگین
کیفیت ثمره دانش و تجربه
اطلاعات علمی

برگه های اطلاعاتی مرتبط باتضمین کیفیت هماتولوژی و میکروب شناسی در هر دوره در اختیار شرکت کنندگان در برنامه ارزیابی خارجی کیفیت قرار خواهد گرفت.

ارزیابی وسایل تشخیص آزمایشگاهی

استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی مناسب و دارای عملکرد قابل قبول یکی از مهمترین ارکان برنامه های تضمین کیفیت در آزمایشگاه های پزشکی می باشد.

برنامه آنلاین EQAS

       ( مشاهده آنلاین نتایج برنامه جدید ارزیابی خارجی کیفیت ) جهت ورود به سایت رمز عبور به مسئول آزمایشگاه پیامک می شود

ارزیابی خارجی کیفیت

                    آزمایشگاه های متقاضی می توانند با مطالعه جزئیات برنامه، زمان ارسال نمونه و هزینه هر برنامه، موارد در خواستی خود را انتخاب نموده و ارسال فرمایند.                                                                             

فرم ثبت نام / برنامه سال 1401 / ثبت نام اینترنتی     برنامه قدیم ( رمز عبور قدیم)          ابزار محاسباتی Calculator                               جداول استاندارد CLSI
شرکت تضمین کیفیت آزمایشگاه های پزشکی
پیشگام ایرانیان
درباره ما